สินค้าที่บริษัทจำหน่ายแบ่งเป็น 3กลุ่ม โดยเงื่อนไขการจำหน่าย แตกต่างกัน ดังที่แสดงด้านล่างนี้ ซึ่งท่านจะต้องรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าใดๆจากบริษัท

 

1. วัตถุดิบเครื่องสำอาง

 

สินค้าจำหน่ายอยู่ในรูปวัตถุดิบ ไม่ใช่เครื่องสำอางสำเร็จรูป ผู้ซื้อ จะต้องนำไปใช้อย่างถูกวิธี และมีความรู้เพียงพอ ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง แม้ว่าบริษัทมีฝ่ายวิจัย/พัฒนา เพื่อช่วยตอบคำถาม หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรต่างๆ แต่ผู้ซื้อจะต้องมีพื้นฐาน และทักษะ ที่เพียงพอ รวมถึงรับทราบถึง ข้อกำหนดต่างๆ ที่สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และบังคับใช้ ในหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

หากบริษัทพบ หรือมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ท่านผู้ซื้อ ไม่มีความรู้/ความชำนาญ เพียงพอ หรือนำวัตถุดิบต่างๆไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

ฝ่ายวิจัย/พัฒนา ให้บริการคำแนะนำ/ความรู้ ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ไม่ได้เป็นข้อผูกมัด ว่าฝ่ายวิจัย/พัฒนาของบริษัท จะต้อง หรือจำเป็นต้อง ให้คำแนะนำ หรือความรู้ กับท่านผู้ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท การจำหน่ายวัตถุดิบของบริษัท ไม่ได้เป็นการผูกมัดว่าบริษัทจะต้องให้คำแนะนำ หรือช่วยผู้ซื้อ ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางจนสำเร็จหรือเป็นไปตามผู้ซื้อต้องการ

 

บริษัทขอปฎิเสธความรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จากการนำวัตถุดิบเครื่องสำอาง ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผิดวิธี การใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผิดข้อกำหนดตามที่สำนักงานอาหารและยา กำหนดไว้

 

2. การสั่งผลิตเครื่องสำอาง

 

บริษัทรับบริการผลิตเครื่องสำอาง ตามสูตรที่ท่านกำหนดขึ้น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆให้บริษัทปรับปรุงหรือแก้ไขสูตรของท่าน เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามจุดประสงค์ หรือความคาดหวัง ทั้งลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพของสูตร บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกแก้ไขหรือปรับแต่งสูตรของท่าน ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย/พัฒนาของทางบริษัทเห็นสมควร โดยการตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด โดยในการปรับแต่งสูตรของท่านผู้สั่งผลิต บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นอันดับแรก

 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม อาหาร และยา

 

บริษัทจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต โดยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ มีทั้งชนิดที่ใช้ไฟฟ้า และไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งหากนำไปใช้ผิดวิธี สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับผู้ใช้ได้เสมอ ผู้ใช้จะต้องรับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดจากการใช้งานหากนำไปใช้ผิดวิธี และปฎิบัติตามวิธีใช้ที่บริษัทแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทให้บริการคำแนะนำการใช้งานที่สำนักงานบริษัทเท่านั้น ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ บริษัทเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้ามาชมสาธิตและอบรมวิธีการใช้งาน เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงจากการใช้งานที่ผิดวิธี และก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใดๆ บริษัทขอปฎิเสธความรับผิดชอบทุกประการที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดวิธี การดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอหรือผิดวิธี รวมถึงการไม่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนการใช้งาน

ตะกร้าสินค้า

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง 0.00 ฿
ยอดรวม 0.00 ฿

คำเตือน

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง ห้ามใช้กับผิวโดยตรง หากผสมเพื่อการจำหน่าย ผู้ผสมจะต้องขึ้นทะเบียน อ.ย. โดยกรุณาขอเอกสารจากทางบริษัทเพื่อใช้ขึ้นทะเบียน อ.ย.

PrestaShop Modules

Our Facebook