Measuring Meter Scale

อุปกรณ์วัดค่ากรดด่าง (ค่าพีเอช) เช่น pH Meter และ pH Paper (ลิตมัส)

เครื่องวัดค่าคุณภาพน้้ำที่ใช้ในการผสมเครื่องสำอาง (TDS Meter - Total Dissolved Solids)

เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียดสูง ระดับ 0.01g , 0.001g เพื่อให้สามารถชั่งตวงส่วนผสมได้อย่างแม่นยำ