สินค้าที่บริษัทจำหน่ายแบ่งเป็น 2กลุ่ม โดยเงื่อนไขการจำหน่าย แตกต่างกัน ดังที่แสดงด้านล่างนี้ ซึ่งท่านจะต้องรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าใดๆจากบริษัท

 

1. วัตถุดิบเครื่องสำอาง อาหารเสริม ยาเพื่อการวิจัย และเคมีภัณฑ์อื่นๆ

 

สินค้าจำหน่ายอยู่ในรูปวัตถุดิบ ผู้ซื้อ จะต้องนำไปใช้อย่างถูกวิธี และมีความรู้เพียงพอ แม้ว่าบริษัทมีฝ่ายวิจัย/พัฒนา เพื่อช่วยตอบคำถาม หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรต่างๆ แต่ผู้ซื้อจะต้องมีพื้นฐาน และทักษะ ที่เพียงพอ รวมถึงรับทราบถึง ข้อกำหนดต่างๆ ที่สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และบังคับใช้ ในหมวดผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่ สำนักงานอาหารและยา กำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

หากบริษัทพบ หรือมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า ท่านผู้ซื้อ ไม่มีความรู้/ความชำนาญ เพียงพอ หรือนำวัตถุดิบต่างๆไปใช้ในทางที่ผิด บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับท่าน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

ฝ่ายวิจัย/พัฒนา ให้บริการคำแนะนำ/ความรู้ ในการพัฒนาสูตร ซึ่งเป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ไม่ได้เป็นข้อผูกมัด ว่าฝ่ายวิจัย/พัฒนาของบริษัท จะต้อง หรือจำเป็นต้อง ให้คำแนะนำ หรือความรู้ กับท่านผู้ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท การจำหน่ายวัตถุดิบของบริษัท ไม่ได้เป็นการผูกมัดว่าบริษัทจะต้องให้คำแนะนำ หรือช่วยผู้ซื้อ ในการพัฒนาสูตรจนสำเร็จหรือเป็นไปตามผู้ซื้อต้องการ

 

บริษัทขอปฎิเสธความรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จากการนำวัตถุดิบ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผิดวิธี การใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผิดข้อกำหนดตามที่สำนักงานอาหารและยา กำหนดไว้

 

2. เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม อาหาร และยา

 

บริษัทจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต โดยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ มีทั้งชนิดที่ใช้ไฟฟ้า และไม่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งหากนำไปใช้ผิดวิธี สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับผู้ใช้ได้เสมอ ผู้ใช้จะต้องรับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดจากการใช้งานหากนำไปใช้ผิดวิธี และปฎิบัติตามวิธีใช้ที่บริษัทแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทให้บริการคำแนะนำการใช้งานที่สำนักงานบริษัทเท่านั้น ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ บริษัทเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้ามาชมสาธิตและอบรมวิธีการใช้งาน เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงจากการใช้งานที่ผิดวิธี และก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายใดๆ บริษัทขอปฎิเสธความรับผิดชอบทุกประการที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดวิธี การดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอหรือผิดวิธี รวมถึงการไม่ตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนการใช้งาน

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และรายละเอียด ของสินค้า และงานบริการ งานวิเคราะห์ ทุกรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งก่อนและหลังได้รับคำสั่งซื้อ จากลูกค้า

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการจำหน่าย ยกเลิกรายการสั่งซื้อ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

บริษัทจำหน่ายสินค้าตาม specification ที่กำหนดไว้บนหน้าเวป ก่อนการสั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบ specification บนหน้าเวป โดยละเอียด บริษัทไม่สามารถรับคืนสินค้าได้  หากสินค้าอยู่ใน specification ที่แสดงไว้บนหน้าเวป

ตะกร้า

ไม่มีสินค้า

Subtotal: ฿0.00
฿0.00 รวมทั้งสิ้น :