สารกันเสีย สารรักษาคุณภาพ

สารกันเสีย (preservatives) ที่ปลอดภัย ไม่มีสาร Parabens สารรักษาคุณภาพ (anti-oxidants)